Tidħkux bis-Satira (2)

M’ilux ġie fuqi bniedem li qatt ma kont kellimtu qabel ħlief għal xi ħmerija żgħira dwar it-Tottenham tiegħu. Dan sieħbi, insomma, qed jagħmel ftit ta’ inkjesta mhux uffiċjali dwar kif, fi żmien Divorżistan, konna kkrejajna s-satira, bħala oppożizzjoni għall-messaġġi ta’ terrur li l-Knisja bdiet twaddab lill-massa waqt il-kampanja tar-referendum għad-divorzju.

Satira? Jien? Aħna? Jien u sħabi erbat iċwieċ li jafu jużaw ftit il-Photoshop. Xejn ma jkun miftiehem minn qabel, xejn ma għandu bażi filosofika jew psikoloġika, u s-soċjoloġija niftakruha bħala sempliċi credit l-Università li kellna bilfors nimlew il-ħin bih, u għaldaqstant konna indaħħluh spiss fil-kalkoli insipidi tagħna (i.e. jekk mort tajjeb fl-oħrajn u għandek żewġ credits oħra ġewwa, tista’ ma tistudjahx).

Però dan il-ħsieb ta’ sieħbi bdejt nisimgħu mingħand xi wħud oħra. “Divorzistan kellu rwol fil-kampanja tad-divorzju.” “Prosit kemm daħħaktna, għamilt biċċa xogħol tajba mmens.” U finalment ommi: “Ejja ‘l hawn gustuż, qiegħed fit-Times” (li spiċċat f’diżappunt għax il-ġurnalist li rrappurtaha, Christian Peregin, għażel jew għażlulu li ma jagħtiniex kreditu tal-video ta’ Hitler. Imma nsomma, nafruhielu hux, m’aħniex qegħdin l-RTK hawn.)

Normalment meta ssemmili satira Maltija ma tantx idoqqu qniepen. Niftakar fil-cartoons ta’ Tanti Burlò li ħafna drabi jwasslu l-editorjal tas-Sunday Times. Dan l-aħħar qed insegwi ftit iktar ix-xogħol tal-Bertoons.

Fejn tidħol televiżjoni, il-memorja riċenti twassalni għas-sospensjoni ta’ programm satiriku ta’ Zoo minn fuq ix-xandir nazzjonali minħabba żarbuna li twaddbet lejn ritratt ta’ Ġorġ Abela, magħruf ukoll bħala l-President ta’ Malta u li skont id-deċiżjoni li ħadet il-PBS, huwa dejjaq prima kwalità u ma jiħux ċajta. Imbagħad hemm linja sħiħa ta’ ċajt dwar politiċi li mhuwiex neċessarjament satira, għallinqas skont ma naħseb jien.

Niftakar li ftit tas-snin ilu kienu ħaj is-sit Maltafly.com, li kien iktar qawwi fis-satira kontra l-PN u li ftit wara uża tattika simili għal dik ta’ Blob, jiġifieri, uża l-kuntest li fih jingħadu l-affarijiet sabiex joħroġ effett ironiku jekk mhux irriżorju.

Kien parti minn din it-tattika illi Norman Lowell jitħalla jgħid dak kollu li jixtieq jgħid u waħdu joħroġ il-ġenn razzist li għandu f’moħħu. Maltafly immedjatament ġie mħammeġ bħala sit faxxist. Wara żewġ każijiet il-qorti li minnhom ħareġ illiberat, il-kreatur tas-sit għalaq kollox għax deherlu li lok għas-satira f’pajjiżna m’hawnx.

Il-ħsieb ġenerali f’Malta jidher li huwa dan: jekk fil-parlament ma jikbrux fjuri, f’pajjiżna s-satira qatt ma nibtet. Dak li hawn Malta ħafna nies jikkunsidraw bħala satira tista’ issibu f’forom ta’ komiċita rħisa, ippjanata u mingħajr spontanjeta’ ta’ xejn, bħal ngħidu aħna James Bondin ta’ Xarabank, jew appuntu Bla Kondixin.

Din it-tip ta’ komiċità għandha funzjoni li tisraqlek tbissima jew daħka, iżda daqsxejn bħal offerta speċjali tal-Lidl, l-effett tagħha jmut wara ftit minuti. Ngħidu aħna, ħadd ma jirreferi għal James Bondin (jew Brian, jew min il-mingħul qed jużaw bħalissa) bħala satiriku irreverenti; Jonny l-Kajboj idaħħakna imma ma ħaqqux post fl-istorja ta’ pajjiżna.

Nisraq xi ftit folji mill-ħsibijiet ta’ Corrado Guzzanti, attur Taljan li għandu linja twila ta’ xogħlijiet satiriċi f’ismu (l-iktar wieħed riċenti, Aniene, qed jixxandar fuq SKY minħabba li r-RAI kemm jista’ ikun qed iwarrbu s-satira anti-Berlusconi).

Skont Guzzanti, is-satira hija “l-espressjoni ta’ ġudizzji kritiċi fuq kwalunkwe aspett tas-soċjetà permezz tal-lingwaġġ umoristiku, kemm jekk wieħed qed juża l-grafika, il-letteratura, il-mużika jew ir-reċtar jew l-erba’ elementi kollha”.

Madankollu Guzzanti joqgħod lura milli jipprova jfassal definizzjoni stretta ta’ x’jista’ jitqies bħala satira, minħabba li dan iwassal għal forma ta’ regolamentazzjoni. Hija ovvja, għal Guzzanti, li s-satira ma tistax tkun imparzjali minħabba li kull attur, jew artist, qed jesprimi ruħu skont il-mod kif jara l-affarijiet, skont l-ideat u anke l-personalità tiegħu. Għalhekk, u hawnhekk naqbel miegħu perfettament, is-satira u l-komiċità huma żewġ kunċetti differenti għaliex din tal-aħħar ma tinkludix fiha l-kritika soċjali.

Bħala eżempji ta’ komiċità, isemmi lil Zelig: hawnhekk iċ-ċajta hija l-bidu u t-tmiem u minbarra li ddaħħak lil min qed jaraha dak il-ħin, ma għandha ebda konsegwenza oħra, mingħajr ma tagħtik imqar spunt għal riflessjoni. Il-komiku ta’ Zelig – bħal dawk ta’ Bla Kondixin – konxjament jillimita ruħu sabiex idaħħak permezz tal-karikatura tal-persunaġġ, kultant billi juża difetti bħall-forma fiżika, jew klixejiet, jew tradizzjonjiet suppost strambi iżda li fil-verità jkunu aċċettati soċjalment.

Meta dan iseħħ, il-karattru/grupp li jkun suġġett taċ-ċajta jagħti l-approvazzjoni tiegħu għal din it-tip ta’ satira, għax tkun qed tagħmlu uman u tiġġustifika l-azzjonijiet tiegħu. Biex jispjega aħjar, Guzzanti jgħid li “kieku l-uniku ħaġa li għandi xi ngħid dwar Berlusconi hija li hu qasir, ifisser li mhux qed nagħmel xogħli sewwa”. Nista’ intikom eżempju lokali wkoll: Jonny l-Kajboj beda jmur il-Belt jistaqsi għal Austin Gatt. Daħħakni lili, iżda l-battuta Fejn hu Austin Gatt? ma żviluppatx f’kritika ironika jew mhux lejn is-servizz tal-Arriva. Lanqas tgħid ma mar ifittxu l-Kartell, Għawdex, fejn spiss iħobb jintasab il-ministru.

Idħak u insa, u ħalli l-garr dwar tal-linja għal min hu dejjaq.

(Ta’ min isemmi li l-paġna tal-Arriva li tnediet ftit wara r-riforma ma kinitx tal-Arriva stess iżda ta’ xiħadd moħħu tajjeb biżżejjed li fetaħ paġna qabilhom. Issa jidher li Il-paġna sparixxiet.)

Dan l-artiklu nkiteb oriġinalment għal RE-VU

3 thoughts on “Tidħkux bis-Satira (2)

 1. li tqabbel lil Zelig ma Bla Kondixin hija kemmxejn vaga u insolenti fir-rigward tat-Taljani li, jekk dan il poplu meqghrud bhal bqija tal-Mediterranji m’ ghandux kazz li hu tajjeb, ilu li qabez il-hajt Medjevali tac-Censura fuq is-satira propju minn zmien ir-Rinaxximent. M’ inhix nghid li Zelig huwa l-quccata tas-satira politika, izda meta kellhom jghidu xi haga (anke jekk f’ proporzjon limitat ta’ insistenza) dejjem qaluha u tmejlu b’ Berlusconi u l-Gvern tieghu, taw x’ jahseb ghal min irid jahseb anke jekk b’ tattika politika mahsuba. Fi ftit kliem biex jidhru tad-Demokratici. Mill-bqija, fejn tidhol kultura u aspetti ohra socjali, kemm Zelig kemm il-bqija ta’ t-Taljani (b’ xi eccezzjoni ghar-RAI) qatt ma qadu lura milli jaqilaw il-hama lill-istess nieshom u anke lilhom nfushom. Hija propja satira hekk imsejha “diskriminatorja” jew “razzista” (minn dawn l-erba Goodie-Do’s li jimmaginaw Dinja b’ poplu wiehed u b’ ligi wahda li tmur kontra l-ligijiet essenzjali tan-natura) li tiftah mohh dak li jkun u jitghallem jezamina lilu/lilha innifisha anke jekk nemmen li fl-ahhar mill-ahhar din it-tip ta satira wehidha ma tantx tista thalli effett jekk tintuza biss bhala loppju biex taljena l-poplu mill-problemi reali u mill-messagg li din jkollha warajha. Ghax wara kollox kif jghidu: “Stereotypes – they do exist for a reason.”

  Filwaqt li IVA aktar ma jghaddi zmien programmi tal-Mediaset u RAI qed icedu l-armi ta l-liberta ta espressjoni u qed jersqu lejn kuncett ta Satira Maltija, huwa minnu wkoll li lill-pajjiz tat-takkuna (zlugata u mittiekla) irridu ninzawlu l-kappell ghax ghandu hafna x’ jghallimna fil-kamp satiriku.

  • Fl-opinjoni tiegħi Zelig huwa l-iktar forma ta’ intratteniment baxx li hawn fis-satira Taljana. Kollox scripted, bid-daħk b’kollox; hemm battuti li jekk tmur fi ġnien f’Milan issib nisa tad-dar li jbewluk taħtek bid-daħk imqabbel ma’ dawn. Zelig żamm bogħod mill-politika għal ħafna żmien u ċ-ċajt fuq Berlusconi huwa pjuttost ikkontrollat. Neħħi wieħed, Alberto Colacchione, li spiċċa fuq ir-RAI3 ma’ Fazio. Il-bqija huwa kabaret pjuttost niexef.

 2. naqbel perfettament mieghek. Hu x’ inhu programm tal-Mediaset. kull programm taghhom huwa xejn hlief soap-opera.

  Pero kull programm fih xi haga x’ titghallem minnu: dejjem jekk tkun ghaqli bizzejjed biex tahseb b’ rasek u mhux tkun qisek sponza u tibla l-ghajjat, l-istorbju u d-drama ta xi Amici, Pomeriggio u Mattina Cinque, Mistero u l-bqija tal-burdell Berluskonjan.

  Li nammira f’ dawn il-programmi hu li jkun hemm ta l-inqas 1% ta kwalita tajba kultant zmien. Haga li f’ kull programm Malti ma taqbizx iz-0.9% f’ mumenti vera unici.

  Jekk ma tghallimt xejn mit-TV, tghallimt li kull m’ hu bombastiku u insistenti m’ hu xejn hlief kagata, bluff u aljenazzjoni medjatika.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s